ସଶକ୍ତୀକରଣ ଏବଂ ବାନ୍ଧିବା |

ଭାରୀ ବଣ୍ଡଲ୍ ସୁରକ୍ଷିତ କରିବା ପାଇଁ ଫିଲାମାଣ୍ଟ ଟେପ୍ ମଧ୍ୟ ଆଦର୍ଶ ଉପଯୁକ୍ତ |ଭାରୀ-ଡ୍ୟୁଟି ଷ୍ଟ୍ରାପିଙ୍ଗ୍ ଟେପ୍ ଏକ ସ୍ଲିମ୍ ପ୍ରୋଫାଇଲରେ ଅସାଧାରଣ ଧାରଣ ଶକ୍ତି ଏବଂ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରେ ଏବଂ ଏହାର ଅନେକ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବ୍ୟବହାର ଅଛି |ଏହି ଉଚ୍ଚ-ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଟେପ୍ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ୟାଲେଟରେ ଏକତ୍ର କାର୍ଟନ୍ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା, ଭାରୀ ଜିନିଷ ଯେପରିକି ଧାତୁ ପାଇପ୍ ବାନ୍ଧିବା କିମ୍ବା ବଡ଼ ପ୍ୟାକେଜରେ ବାନ୍ଧିବା ପାଇଁ ସୁରକ୍ଷିତ |

ଉଚ୍ଚ ଟେନସାଇଲ୍ ଷ୍ଟ୍ରାପିଙ୍ଗ୍ ଏବଂ ବଣ୍ଡଲିଂ ଟେପ୍ ଧାତୁ କିମ୍ବା ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ବ୍ୟାଣ୍ଡିଂ ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ବିକଳ୍ପ ହୋଇପାରେ, ଯାହାକି ବିଶେଷ ଉପକରଣ ଆବଶ୍ୟକ କରେ ଏବଂ ଉତ୍ପାଦକୁ ନଷ୍ଟ କରିପାରେ |ଏହା ଷ୍ଟ୍ରେଚ୍ ରାପ୍ କିମ୍ବା ଫାଇବରଗ୍ଲାସ୍ ଟେପ୍ ସ୍ଥାନରେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇପାରେ, ଯାହା ପ୍ରୟୋଗ କରିବା କଷ୍ଟକର, ଉଚ୍ଚ ଷ୍ଟ୍ରେଚ୍ ଥାଏ ଏବଂ ଶକ୍ତି ବ to ାଇବା ପାଇଁ ବାରମ୍ବାର ରାପିଙ୍ଗ୍ ଆବଶ୍ୟକ କରେ |

1. ରେନିଫୋର୍ସିଂ ଏବଂ ବଣ୍ଡଲିଂ |